4. Piacere

  • 1. Velg riktig alternativ.


  • 2. Velg riktig alternativ: